Algemene Voorwaarden

Algemene consumentenvoorwaarden verkoop en levering bouwmaterialen.

ARTIKEL 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Consument: natuurlijk persoon, die niet (mede) handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon,  die bedrijfsmatig offertes uitbrengt, die bouwmaterialen levert, daartoe te verwerken producten levert.

ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer

Steenhandel Geurds B.V.
't Blok 11
6617 KM Bergharen

Tel Marco: 06 - 51 78 36 85
Tel Saskia: 06 - 51 02 84 89
E-mail: info@steenhandelgeurds.nl
KvK nummer: 89558081  
BTWnummer NL865020759B01

ARTIKEL 3 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (prijs)aanbiedingen aan consumenten en overeenkomsten tussen ondernemer en consument.

ARTIKEL 4 - Aanbod

 1. Het aanbod omvat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te leveren materialen. De omschrijving dient voldoende gedetailleerd te zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
 2. Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk zolang de voorraad strekt, uiterlijk 30 dagen na ontvangst offerte.
 3. Het aanbod wordt schriftelijk gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit verhinderen.
 4. Het aanbod vermeldt de uiterste datum waarop de materialen zullen worden geleverd en indien van het aanbod deel uitmakend de uit te voeren werkzaamheden zullen aanvangen, tenzij de ondernemer in zijn aanbod vermeldt dat hij slechts bij benadering een datum kan geven.
 5. Het aanbod geeft inzicht in de prijs van de materialen.
 6. Het aanbod vermeldt de betalingswijze.

ARTIKEL 5 - Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument.

ARTIKEL 6 - Verplichtingen van de ondernemer

 1. De ondernemer levert de overeengekomen materialen goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst.
 2. De ondernemer neemt bij de levering van materialen de daarop van toepassing zijnde wettelijke voorschriften in acht zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de levering.
 3. De ondernemer verstrekt de consument duidelijke instructies over het lossen van de materialen, zodat de plaats van aflevering van de materialen goed bereikbaar is en de materialen naast de wagen kunnen worden gelost. De chauffeur die de materialen levert, beslist ter plaatse de best bereikbare losplaats.
 4. De ondernemer is verplicht de consument te wijzen op: - onjuistheden in de opdracht voor zover de ondernemer deze kent of redelijkerwijs behoort te kennen; - gebreken en ongeschiktheid van zaken (waaronder materialen of hulpmiddelen) die door de consument ter beschikking zijn gesteld voor zover de ondernemer deze kent of redelijkerwijs behoort te kennen.

ARTIKEL 7 - Verantwoordelijkheid van de consument

 1. De consument stelt de ondernemer in de gelegenheid de materialen af te leveren.
 2. De consument zorgt ervoor dat de plaats van aflevering van de materialen goed bereikbaar is.

ARTIKEL 8 - Onvoorziene complicaties

 1. Wanneer zich onvoorziene complicaties voordoen, doet de ondernemer hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de consument.

ARTIKEL 9 - Levering

 1. De consument dient de materialen bij aflevering te controleren op aantallen en zichtbare beschadiging van de verpakkingen.
 2. Gebreken in geleverde materialen die de consument redelijkerwijs kan constateren dienen door de consument na aflevering en vóór verwerking en/of montage zo spoedig mogelijk, bij voorkeur schriftelijk te worden gemeld bij de ondernemer. Metselstenen behoren bij het grove keramiek met andere woorden de kans dat er wat stenen breken is aanwezig. Bij het metselen worden ook deze stenen gewoon verwerkt. Een klein percentage breuk behoort dus tot de standaard. Dit mag 4% zijn.
 3. Verwerking van materialen is acceptatie.
 4. Stenen worden geleverd op wegwerppallets. Deze pallets kunt u niet met een pompwagen verplaatsen.
 5. De materialen worden gebracht met een trekker oplegger, deze heeft een totale lengte van 18 meter. U kunt ook kiezen voor een kleinere wagen (circa 12 meter) of levering met kooi-aap, daarvoor gelden extra toeslagen. Bij levering met een kleinere wagen of kooi-aap kunnen de levertijden oplopen.
 6. Indien u producten wilt afhalen, informeer vooraf waar de producten staan.
 7. Transportkosten zijn geldig in Nederland, m.u.v. De Waddeneilanden en Zeeuws Vlaanderen, daar worden de transportkosten handmatig voor berekend.

ARTIKEL 10 - Retourzendingen

  1. Alleen onbeschadigde materialen die door de ondernemer uit voorraad zijn geleverd kunnen i.o.m. de ondernemer,  worden teruggebracht naar het volgende adres:
   't Blok 11
   6617 KM Bergharen
   Dit dient te geschieden binnen 2 weken na levering in originele, onbeschadigde en complete verpakkingen tegen de betaalde prijs minus 25% als kostenvergoeding. De kostenvergoeding wordt vervolgens binnen 7 werkdagen uitbetaald.
 1. Materialen op bestelling worden nimmer teruggenomen.
 2. Kosten van het retourneren van geleverde producten zijn binnen de bedenktermijn van 14 dagen voor rekening van de consument. Gemaakte transportkosten voor levering van het product zijn voor rekening van de consument.
 3. Steenstrips worden op maat gemaakt en kunnen niet retour genomen worden.
 4. Zakgoed als lijmen, voegmortels, cementen worden niet retour genomen.

ARTIKEL 11 - Zekerheid bij vooruitbetaling

 1. De ondernemer levert uitsluitend bij voorafbetaling. En levert de bestelde goederen uiterlijk 5 werkdagen na ontvangst van de betaling. De levertijd kan in drukke periodes afwijken, u wordt hiervan via de mail op de hoogte gebracht. De betaling dient te geschieden via iDEAL of via bankoverschrijving op rekeningnummer NL71RABO0126185301.

ARTIKEL 12- Garantie voor het geleverde

 1. Bij levering volgens monster of showroommodel, geldt dat monster of showroommodel als doorsnee-hoedanigheid van de levering. Voor zover met betrekking tot te leveren of te verwerken materialen, wat betreft de maatvoering en technische kwaliteiten, de leverancier of de fabrikant van wie de ondernemer de producten betrekt garandeert dat deze voldoen aan NEN-EN- dan wel DINnormen, geldt die garantie ook tussen de ondernemer en de consument.
 2. Natuursteen is een natuurproduct. Monsters van natuursteen geven een indicatie van kleur en structuur, afwijkingen in de uiteindelijke kleur en structuur zijn onvermijdelijk.
 3. Wij wijzen u erop dat foto's een indicatie zijn van de kleur van de materialen. Ons advies is om altijd de kleur van het product in de showroom of showtuin te komen bekijken.

 

Verwerking Siertegels.

Voor een juiste verwerking willen wij u middels dit productblad informeren over de verwerking en het onderhoud. Het is een verwerkingsvoorschrift voor siertegels met een gecoate- en geïmpregneerde toplaag.

Controle bij aflevering:

Ondanks de hoge kwaliteitseisen die wij stellen aan onze producten, dient u bij aflevering toch de materialen te controleren op juistheid, schade, breuk, kleur, structuurverschil, corresponderende productiedata en artikelcodes. Hiermee voorkomt u teleurstelling tijdens de verwerking. Eventuele gebreken dient u binnen 24 uur na levering te melden bij uw leverancier. Verwerking betekent acceptatie van de goederen zonder enig voorbehoud. Bij siertegels dient u er rekening mee te houden dat deze gevoelig kan zijn voor beschadigingen. Het is dan ook raadzaam om bestrating tijdens het uitpakken, verplaatsen en verwerken zorgvuldig te behandelen. Laat de verpakking tot aan de verwerking zoveel mogelijk intact. Vroegtijdig verwijderen van de verpakking kan leiden tot kalkuitbloei en beschadiging. Schuif bestrating nooit over elkaar heen. Algemeen: De siertegels zijn in een zeer breed aanbod van kleuren en afmetingen verkrijgbaar. Met vorm en kleur kiest u voor een Oosters, Mediterraan of klassiek Engels decor. Siertegels zonder facetrand of afstandhouders en dunner dan 6 cm zijn niet geschikt om te verwerken in opritten.

Verwerking:

Het zandbed dient minimaal 10 cm dik te zijn. Bij verwerking van de tegels is het aan te raden om de bovenste laag van het zandbed met minimaal 5 cm metselzand op te hogen. Dit geeft een betere drainering en zorgt ervoor dat tegels minder vocht opzuigen vanuit het zandbed waardoor kalkuitbloei en kleurterugloop sterk worden verminderd. Het zandbed dient u voor een stevige ondergrond goed aan te trillen met een trilapparaat. Wanneer u het zandbed wilt verstevigen dan kunt u het stabiliseren met cement. Gebruik hiervoor uitsluitend trascement. Strooi door de bovenste laag van het zandbed droge trascement en hark dit enkele centimeters diep door het zandbed heen. Gebruik hierbij geen water, want dan wordt het zandbed al hard voordat u de bestrating heeft verwerkt. Let er wel op dat u het zandbed op afschot van minimaal 1 cm per strekkende meter laat aflopen. Dit zorgt voor een goede afwatering. Verwerk siertegels nooit in vast cement, en verlijm ze nooit met tegellijm op een vaste ondergrond (beton). Door deze wijze van verwerking komen tegels te vast te liggen, waardoor er spanningen (uitzetten of krimpen) ten gevolge van onder meer temperatuurwisselingen kunnen ontstaan. Hierdoor kunnen tegels scheuren en beschadigingen gaan vertonen.

Bestraten:

Nadat u het zandbed heeft verdicht kunt u beginnen met het bestraten. Zet de lijnen van het te bestraten oppervlak goed uit en zorg dat u opsluitbanden langs de rand van uw bestrating plaatst. Plaats de opsluitbanden circa 1 tot 2 cm lager dan de bovenkant van uw bestrating, mocht uw bestrating later iets verzakken dan steken de opsluitbanden niet boven uw bestrating uit. Let er wel op dat u de bestrating niet aan alle kanten strak opsluit. Net als hout en ijzer kent beton ook een vorm van krimp en uitzetting. Zorg ervoor dat er rondom uw terras wat ruimte is waarin de tegels zich kunnen zetten. Begin altijd met het bestraten vanuit een haakse hoek en blijf ook altijd haaks werken. De voegen dienen altijd in een mooie rechte lijn te blijven. Dit voorkomt dat hoeken van de tegels kunnen beschadigen wanneer de voegen niet op elkaar aan sluiten.

Invegen of voegen:

De juiste voeg versterkt in alle opzichten uw bestrating. Een gevulde voeg zorgt voor stabiliteit van uw terras. Gebruik bij de tegels alleen zilver- en zwartzand. Veeg dit met een zachte bezem in en verwijder al het overtollige zand direct. Laat nooit resten op uw bestrating liggen, want dit kan vlekken en/of krassen veroorzaken. Maak geen gebruik van brekerzand, klapzand of ophoogzand. Dit geeft vlekken.

Eigenschappen:

Verschijnt er een witte uitslag op uw bestrating? Geen nood. Betonproducten worden gemaakt door vermenging van zand, grind, water en cement. Zo gezien dus een volkomen natuurlijk product. Bij beton kan cement een chemische reactie aangaan met water, waardoor vrije kalk wordt gevormd. De kalk zet zich op het betonoppervlak af als witte uitslag (kalkuitbloeïng). Dit verschijnsel hoort bij de productie van beton en verdwijnt vanzelf door weersomstandigheden of door slijtage. Siertegels met kleurstoffen verliezen na verloop van tijd door ultraviolette straling en gebruik iets van de oorspronkelijke kleur. Ze worden meestal iets lichter van kleur. Siertegels die gemaakt zijn met een deklaag van natuursteen mineralen of gecoate tegels behouden de kleur beter.

Vochtinwerking:

De siertegels laten vocht geheel door de voegen weglopen. Hierdoor kan tijdelijk een donkere verkleuring langs de randen ontstaan. Nadat de tegel zich een aantal keren met water heeft verzadigd, dient dit euvel zich niet meer voor. Afhankelijk van de drainage van de ondergrond en de weersomstandigheden kan dit proces tot enkele maanden duren.

Onderhoud:

Gebruik het terras niet voor werkzaamheden zoals het slijpen of zagen van tegels. Houd uw bestrating altijd schoon van zand, grind, aarde, bladeren, vogelpoep, olie en vet. Deze kunnen namelijk vlekken/beschadigingen achterlaten die moeilijk te herstellen zijn. Verwijder dit onmiddellijk met veel water en een zachte borstel. Het gebruik van de hogedrukreiniger is niet toegestaan. Het tast de deklaag van de tegel aan. Voor het verwijderen van groene alg kunt u het beste een groenverwijderaar gebruiken. Bij siertegels voorzien van een afsluitende coating of impregnering dient u altijd voorzichtig te zijn met schuiven van stoelen en bloempotten. Deze kunnen krassen op de tegels achterlaten. Plaats bloempotten liefst op dragers, dus niet direct op uw bestrating. Zo kan er lucht onder de tegels komen waardoor er geen verstikking plaats vindt en er geen afdrukken op de tegels achterblijven. Plaats daarom ook nooit een plastic of rubber zwembad op gecoate tegels. Door verstikking en vacuümzuigen door beweging van het water in het zwembad kan de coating ernstig beschadigen. Mocht er onverhoopt toch een vlek, verkleuring of beschadiging aan uw bestrating optreden, neem dan contact op met een vakman. Vaak is er met de juiste middelen nog wel een oplossing voor handen. Ga zelf niet met allerlei middeltjes aan de gang, want deze kunnen de klacht mogelijk nog verergeren. Het gebruik van strooizout wordt afgeraden omdat het effect op de siertegels onvoorspelbaar is. Het kan namelijk voor vorstschade zorgen en de kans op krassen op de steensoort verhogen.

Verwerking Sierbestrating.

Voor een juiste verwerking willen wij u middels dit productblad informeren over de verwerking en het onderhoud.

Controle bij aflevering:

Ondanks de hoge kwaliteitseisen die wij stellen aan onze producten, dient u bij aflevering toch de materialen te controleren op juistheid, schade, breuk, kleur, structuurverschil, corresponderende productiedata en artikelcodes. Hiermee voorkomt u teleurstelling tijdens de verwerking. Eventuele gebreken dient u binnen 24 uur na levering te melden bij uw leverancier. Verwerking betekent acceptatie van de goederen zonder enig voorbehoud. Bij sierbestrating dient u er rekening mee te houden dat deze gevoelig kan zijn voor beschadigingen. Het is dan ook raadzaam om bestrating tijdens het uitpakken, verplaatsen en verwerken zorgvuldig te behandelen.

Algemeen:

Klein plaveisel is er in talloze uitvoeringen zoals gebakken-, beton- en natuurstenen. U kunt met dit klein plaveisel allerlei verbanden en patronen straten.

Fundament:

Een goede ondergrond begint bij een goede fundering. Als de ondergrond zwak is, dan is een dikkere fundering nodig. Bij een hogere belasting is het verstandig om de fundering hierop aan te passen. Met een oprit bestaat de onderlaag uit grove puin met daarop een laag straatzand. Wilt u de bestrating gebruiken voor een voetpad, dan is straatzand voldoende. Wij raden het aan om het zandbed minimaal 20-30 cm dik te maken. Tijdens het bestraten dient u het zandbed glad te houden, dit zorgt ervoor dat u makkelijker te werk kan gaan. Voor het verdichten is het gebruik van een trilmachine noodzakelijk.

Straten:

Met het bestraten van uw straat dient u rekening te houden met ongeveer 5% verlies van de bestelde straatstenen. Door het op maat maken van straatbakstenen ontstaat er verlies, ook wel knipverlies genoemd. De straatstenen zijn eenvoudig te knippen met een steenknipper. Het is aan te raden om per pakket diagonaal af te pakken. Ook bij meerdere pallets mengt u bij levering de stenen door elkaar. Zo ontstaat er bij het bestraten een fraaie verdeling van verschillende kleurnuanceringen. Bij bestrating dient u goed op te letten dat de bestrating één goede zijde heeft. Met het straten legt u de gladde bovenkant van de steen altijd aan de zichtzijde van het straatwerk. Dit zorgt voor een mooi egaal resultaat. De ruwere kant is de stempelzijde. Strakke betonstenen zonder vellingrand (facet) zijn kwetsbaarder voor randbeschadiging. Vooral als ze in opritten worden verwerkt. Straat ze daarom met een kleine voeg.

Invegen:

Alle soorten klein plaveisel verwerkt u in een zandbed van straatzand en de voegen tussen de stenen veegt u in met zilver-, zwartzand of inveegsplit. Bij bredere voegen gebruikt u polymeer voegzand. Bij stenen met een deklaag van natuursteenmineralen mag u de voegen alleen opvullen met zilver- of zwartzand.

Afronding:

Wij adviseren om alle soorten stenen uit het assortiment af te trillen met een trilapparaat die voorzien is van een witte rubberen mat. Dit om beschadigingen aan de deklaag te voorkomen. Als u de bestrating niet goed afveegt, kan er afsplintering van de bestrating optreden. Eigenschappen:

Gebakken stenen worden onder een temperatuur van circa 1100°C gebakken. Door de enorme warmte in dit productieproces krijgen gebakken stenen altijd een licht getrokken vorm. Dit maakt ze iets minder maatvast dan betonstenen. Door natuurlijke grondstoffen te gebruiken in het productieproces blijven gebakken stenen zeer kleurvast. Gekleurde betonstenen verliezen door de ultraviolette straling en het gebruik is van hun oorspronkelijke kleur. Ze worden na verloop van tijd meestal lichter van kleur. Betonproducten gemaakt op kleurstoffen zijn gevoelig voor kalkuitbloeiing.

Onderhoud:

Wij raden het af om de hogedrukreiniger te gebruiken om de bestrating schoon te maken. De toplaag raakt dan beschadigd. U maakt het product er poreuzer mee waardoor het versneld vuil opneemt. Bij bestrating die regelmatig lang nat blijft, kan een groene aanslag ontstaan. Dit is een natuurlijk proces dat niet is toe te schrijven aan de kwaliteit van de geleverde bestrating. U zou dit wel kunnen verwijderen met groene aanslagreiniger. Behandel sierbestratingsproducten nooit met strooi- of dooizout, chloor, zoutzuur of andere bijtende middelen. Dit kan ernstige beschadigingen veroorzaken aan de deklaag van het product.

 
 

 

Verwerking Keramische tuintegels.

Voor een juiste verwerking willen wij u middels dit productblad informeren over de verwerking en het onderhoud. Keramische tegels zijn vier series ondergebracht:

 • Ceramica: 2 cm dik
 • Cera3line: 3 cm dik
 • Cera4line: 4 cm dik
 • Cera5line: 5 cm dik

Controle bij aflevering:

Ondanks de hoge kwaliteitseisen die wij stellen aan onze producten, dient u bij aflevering toch de materialen te controleren op juistheid, schade, breuk, kleur, structuurverschil, corresponderende productiedata en artikelcodes. Hiermee voorkomt u teleurstelling tijdens de verwerking. Eventuele gebreken dient u binnen 24 uur na levering te melden bij uw leverancier. Verwerking betekent acceptatie van de goederen zonder enig voorbehoud. Bij tegels dient u er rekening mee te houden dat deze gevoelig kan zijn voor beschadigingen. Het is dan ook raadzaam om bestrating tijdens het uitpakken, verplaatsen en verwerken zorgvuldig te behandelen. Laat de verpakking tot aan de verwerking zoveel mogelijk intact. Vroegtijdig verwijderen van de verpakking kan leiden tot kalkuitbloei en beschadiging. Schuif bestrating nooit over elkaar heen.

Algemeen:

Keramische tegels zijn bezig aan een enorme opmars als sierbestrating in de Nederlandse tuinen. Ze zijn namelijk kleurvast, bijna ongevoelig voor krassen en zeer onderhoudsarm.

Verwerking:

De Cera4Line met een totaal dikte van 4 cm, die opgebouwd is met een keramische tegel met een dikte van circa 1 cm en 3 cm onderbeton, en de Cera3Line met een dikte van 3 cm, kunt u straten in een zandbed met een minimale dikte van 10 cm. Eventueel kunt u het zandbed stabiliseren door over het zandbed terras Stabilisatiecement te strooien (25 kg per 5 m2) en dit door de zandlaag heen te harken. Gebruik hierbij geen water anders verhard het zandbed al voordat u de tegels erop heeft verwerkt. Het is niet noodzakelijk om Stabilisatiecement te strooien, maar het zorgt voor een stabiele ondergrond. De kans op verzakkingen wordt dan kleiner. U dient bij alle keramische tegels voegkruizen te gebruiken om beschadigingen te voorkomen. Met als uitzondering de Cera4line. Deze serie heeft namelijk afstandhouders. Leg de tegels op afschot met een verloop van minimaal 1 cm per strekkende meter. Hanteer tussen de tegels een voegbreedte van minimaal 3 mm en een voegdiepte van 30 mm om randbeschadiging aan de tegels te voorkomen. Zo kunnen ze zich ook zetten bij krimp of uitzetting. De Ceramica heeft een dikte van 2 cm. Deze tegels dient u afhankelijk van de grondslag wel specialistisch te verwerken. De mooiste onderlaag voor het straten van keramische tegels met een dikte van 2 cm bestaat uit een onderlaag van circa 15 cm betongranulaat met daarop een zandbed van metselzand met een dikte van minimaal 10 cm. Deze onderlaag zorgt ervoor dat de ondergrond voldoende drainerend werkt. De bovenlaag van 10 cm metselzand stabiliseert u door er 25 kg cement per 5 m2 oppervlak door te mengen. Vervolgens smeert u de tegels aan de onderzijde in met een cementlijm en klopt ze vervolgens licht aan met een rubber hamer. Hierna maakt u de tegels goed nat en zorgt dat al het overtollig cement van de tegels is verwijderd. Ook 2 cm dikke keramische tegels straat u op afschot van minimaal 1 cm per strekkende meter en u hanteert ook hier een voeg van circa 3 mm. Na verwerking kunt u ook deze tegels voegen met het Sierbestratingsvoegmortel. Veelal worden keramische tegels met een dikte van 2 cm, ook verwerkt in uitsluitend een gestabiliseerd zandbed. Zeker wanneer er veel last is van verzakking van de ondergrond is dit aanbevelingswaardig. Mocht er na verloop van tijd dan veel verzakking in het terras zijn opgetreden, kunt u de tegels weer makkelijk ophalen, het zandbed weer egaliseren en vervolgens weer herstraten. De keramische tegels van 2 cm zijn ideaal voor een dakterras verwerkt op tegeldragers. De cera5line is met zijn dikte van 5 cm onder andere geschikt voor opritten, paden en terrassen. Belangrijk om te weten; de verwerkingsvoorschriften van de Cera5line wijken af van de andere keramische tegels. Het is belangrijk deze tegels op een stevige ondergrond te verwerken en een voegbreedte van minimaal 5 mm is ten zeerste aan te raden. Als u het voor een oprit gaat gebruiken, dient u het af te voegen met Streetprotexion lll. De voegmortel is geschikt voor de zwaarste verkeersklasse. U kunt voor meer informatie terecht bij uw vakman. Invoegen: De juiste voeg versterkt in alle opzichten uw bestrating. Een gevulde voeg zorgt voor stabiliteit van uw terras. Gebruik bij keramische tegels het Sierbestratingsvoegmortel. Laat nooit resten op uw bestrating liggen, want dit kan vlekken veroorzaken die moeilijker te verwijderen zijn. Na het voegen moet het gevoegde vlak gedurende 24 uur beschermd worden tegen harde regenval. Het plaveisel is 24 uur niet beloopbaar. Voor het invoegen van de keramische tegels verwijzen wij u door naar de verwerkingsvoorschriften van de voegmortel.

Eigenschappen:

Keramische tegels worden gemaakt van klei. De klei wordt gebakken bij een temperatuur van circa 1100 graden Celsius. Bij deze hoge temperatuur werkt de klei altijd iets, waardoor de tegels mogelijk iets hol of bol kunnen zijn. Volgens de certificering die op keramische tegels van toepassing is mag dit -3/+3 mm zijn. Geringe maatverschillen of hol/bolheid bij sierbestratingsproducten zijn inherent en mogen binnen de maattolerantie afwijken. Het is verstandig om langwerpige tegels niet meer dan een 1/4 tot een 1/3 van hun lengte te laten verspringen. Bij vierkante tegels waarbij de voegen zowel horizontaal als verticaal doorlopen is dit niet aan de orde. Keramische tegels nemen door hun hardheid geen vocht op. Regenwater wordt dus door de voegen of door het afschot van de tegels afgevoerd.

Bestraten:

Om er zeker van te zijn dat de tegels niet meer gaan verschuiven, moet er langs de buitenkant van de tegels een opsluitband worden geplaatst. Plaats deze circa 1 cm lager dan de bovenkant van de tegels. Mocht uw terras iets gaan verzakken dan steken de banden niet boven de tegels uit. Op plaatsen waar u niet uitkomt op een hele tegel, kunt u de tegels op maat zagen. Doe dit met een diamantzaag die geschikt is om keramische tegels te zagen. Zaag de tegels nat en spoel de tegels na het zagen direct goed af met schoon water om vlekvorming te voorkomen. Zaag nooit boven reeds verwerkte tegels en voorkom druppen van zaagwater op het terras. Tegels mag u nooit aftrillen met een trilapparaat.

Tegeldragers:

 Voor een terras op tegeldragers kunt u gemakkelijk de keramische tegels van 2 cm en 3 cm dik neerleggen. Wij leveren verstelbare tegeldragers in verschillende hoogtes. Bij een tegel van 60x60x4 cm is ondersteuning op de 4 hoeken voldoende. Bij een rechthoekige tegels is extra ondersteuning onder de langste zijden een must. Bij grotere tegels 80x80 of meer dienen zowel de lange zijden als het midden ondersteund te worden.

Onderhoud:

Keramische tegels zijn door en door verdicht waardoor de aanhechting van vuil en aanslag makkelijk te verwijderen is. Zelfs gebruik van een hogedrukreiniger (wat op andere bestratingen wordt afgeraden) is toegestaan. Als de keramische tegels met de hogedrukreiniger worden schoongemaakt, mag de harde straal niet op de voegen worden gericht. De voeg kan dan beschadigd raken. Het is gewenst om uw terrastegels altijd schoon van zand, grind, aarde, bladeren, vogelpoep, olie en vet te houden. Deze kunnen namelijk vlekken/beschadigingen achterlaten die moeilijk te herstellen zijn. Op een keramische komt dit bijna niet voor vergeleken met andere siertegels.