Productinformatieblad Grind, Split en Grindmatten

Controle bij aflevering

Ondanks de hoge kwaliteitseisen die wij stellen aan onze producten, productie en uitlevering dient u de materialen bij aflevering, en dus voor verwerking, zorgvuldig te controleren op: juistheid, schade en breuk. Hiermee voorkomt u teleurstelling tijdens de verwerking. U dient wel in ogenschouw te nemen dat grind en split producten zijn die direct uit de natuur worden gewonnen en dus afwijken van de u getoonde monsters. Eventuele gebreken dient u binnen 24 uur na levering bij uw leverancier kenbaar te maken. Verwerking betekent acceptatie van de goederen zonder enig voorbehoud.

Verwerkingsadvies

Grondwerk en waterafvoer

Zet aan de hand van het tuinontwerp alle maten in uw tuin uit met paaltjes, die u aan de buitenrand van het met grindmatten te bedekken oppervlak plaatst. Op deze paaltjes geeft u de hoogte aan waarop de grindmatten worden geplaatst. Gebruik hiervoor een waterpas. Vertrek van een vast punt vanaf de woning richting de tuin. De aanvangshoogte of steenhoogte is 1 à 2 cm onder de deurdorpel. Nadat de hoogte op de paaltjes is aangeduid, spant u hiertussen een touwtje, zodat u al een goed beeld krijgt van de latere situatie. De optelsom voor de totaal uit te graven diepte is als volgt: de dikte van de grindmat + 2,5 cm vulling + straatlaag van 3 tot 5 cm + funderingslaag. Voor een tuinpad of terras die normaal te voet worden belopen volstaat een funderingslaag van 15 cm fundering. Voor een oprit dient de funderingslaag minimaal 25 cm te zijn.

Fundering

Om uw bestrating goed tot zijn recht te laten komen, is het zaak een stabiele en goed drainerende fundering te maken. Een terras, tuinpad of oprit met een grindmat bestrating bestaat uit 4 lagen: het grind, de grindmat zelf, een straatlaag, en een funderingslaag. In het uitgegraven cunet brengt u nu als eerste de funderingslaag van Fundi King® aan. Houdt u voor de hoogte rekening met het feit dat er nog een straatlaag van 3 tot 5 cm en de grindmat met vulling bovenop komen. Het is zaak de lagen Fundi King® goed te verdichten met een daarvoor geschikte trilplaat.

Straatlaag

De straatlaag is de laag waarop u daadwerkelijk de bestrating plaatst. Deze laag is 3 tot 5 cm dik en bestaat uit Fundi King® of schoon zand. De straatlaag dient o.a. om kleine dikteverschillen op te vangen en wordt vooraf één keer licht afgetrild. De straatlaag komt boven op de aangetrilde fundering van Fundi King®.

Kantopsluiting

Naast de juiste grindmat en de goede ondergrond is de kantopsluiting zeker zo belangrijk. Gebruik een opsluitband met de minimale afmetingen van 5x15x100cm voor terras en tuinpad. Voor een oprit dient de kantopsluiting minimaal de afmetingen 8x20x100 cm te hebben. Plaats de kantopsluitingen met de buitenkant gelijk aan het gespannen touwtje. Zorg ervoor dat u de kantopsluiting 1 cm hoger plaatst dan de bovenkant van de vulling. Dat zorgt voor een mooiere afwerking en geeft het grind geen kans zich te verspreiden.

Afreien

Nadat de fundering is getrild, de straatlaag en kantopsluiting zijn aangebracht, kunt u de straatlaag afreien. Hiervoor maakt u gebruik van een afreilat. Het afreien: plaats twee profielen op het gewenste niveau in de stabiele laag. Dit is de onderkant van de aan te brengen grindmat. Trek met de afreilat het overtollige Fundi King® of zand over de twee profielen naar u toe. Eventueel vult u tijdens het afreien de eventueel ontstane kuilen bij. Na het afreien neemt u de profielen weg en vult u sleuven onder de profielen bij. Bij een breed oppervlak plaatst u een extra profiel zodat de afreilat telkens op twee profielen rust.

Grindmat

Op de straatlaag plaatst u vervolgens de grindmatten in “halfsteens” verband. Passtukken zaagt u met een slijpschijf. Het vullen van onze grindmatten dient te geschieden met grind of split in een fractie niet kleiner dan 3 mm en niet groter dan 16 mm. De vulling dient circa 2,5 cm boven de grindmat uit te komen. Het aangebrachte grind of split dient over de oppervlakte verspreid te worden met een hark of schop maar mag niet worden afgetrild of op andere wijze worden verdicht. De verdichting geschiedt namelijk vanzelf als gevolg van de ingebruikname. Na enkele weken egaliseert u het grind opnieuw en kunt u het waar nodig aanvullen.